ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ aning ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಮಾಡುವುದು