ಕಾರ್ಖಾನೆ

Weaving Workshop
Cutting Room

ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ

Sewing Area
Packing Room

ಹೊಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ

Warehouse
Workshop

ಗೋದಾಮು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ